Gør idéer til aktiver
 

Omkostningsmetoder

Tankegangen bag omkostningsmetoden er, at dens resultat kan ses som et loft for værdien af rettigheden, da en rationel køber ikke vil give mere, end det vil koste ham selv at fremstille aktivet.

Omkostningsmetoden sætter lighedstegn mellem værdien af dine rettigheder og omkostningerne ved at genproducere eller genanskaffe et aktiv med samme egenskaber.

Bemærk at det ikke er dine egne omkostninger i forbindelse med rettigheden, men derimod det beløb det i dag ville koste dig at genproducere eller genanskaffe en rettighed, der løser samme problem som den rettighed, du ønsker at værdiansætte. Disse omkostninger beskriver den værdi, som markedet højst vil betale for aktivet og er derfor ikke nødvendigvis summen af de omkostninger, som sælger gerne vil kompenseres for ved et salg af aktivet.

Hvad vil det koste at erstatte rettigheden?
Du kan udregne omkostningen ved genanskaffelse/genproduktion ved hjælp af fx Replacement cost metoden, som forudsætter, at det er muligt at købe eller frembringe en anden rettighed eller et andet produkt, der kan erstatte dét, som du ønsker at værdiansætte. Netop rettigheder kan være så særegene/unikke, at det ikke er muligt at erstatte dem. Læs mere om denne metode her.

En præcis kopi
En anden omkostningsmetode er "Reproduction cost method", hvor du finder omkostningen ved at lave en præcis kopi og altså ikke tager højde for, at der kunne være andre billigere metoder til at frembringe samme nytteværdi. Her bruger du altså præcis de samme produktionsstandarder, materialer etc. i stedet for nye og mere moderne metoder og materialer, som er blevet tilgængelige, siden rettigheden først blev til. Ønsker du derfor at finde rettighedens værdi ud fra dette tal, skal du tage højde for en evt. værdiforringelse pga. ælde og korrigere for denne. Dette vil give dig en værdi svarende til den, som Replacement cost metoden frembringer.

Rettighedens historiske omkostninger
En sidste metode er en metode bygget på de historiske omkostninger. Denne metode tager ikke højde for den fremtidige nytte af aktivet eller fremtidige risici. I stedet får man et mål for værdien, der betragtes som en mindstepris for rettigheden. Der kan dog være situationer, hvor det stadig vil være mest lukrativt at sælge rettigheden til mindre end dette beløb. Det kan fx være i en situation, hvor man selv har udnyttet rettigheden i en årrække og nu har fundet en ny og bedre teknologi og således ikke længere ønsker at bruge den gamle. Her kan det være bedre at sælge rettigheden frem for at have den liggende ubenyttet i skuffen - også selv om beløbet, man modtager, er af mindre karakter.

Ved at sammenholde værdien, som omkostningsmetoden giver dig, med resultaterne fra de andre værdiansættelsesmetoder, kan du få et dybere indblik i værdien af dine rettigheder.