Gør idéer til aktiver
 

Udregning af værdi

Omkostningen ved genanskaffelse/genproduktion udregnes således ved hjælp af Replacement cost metoden:

  1. Fastsæt en dato, hvor du ønsker at bruge resultatet af værdiansættelsen. Datoen kan fx være en fremtidig handelsdato eller, hvis fx din rettighed er blevet krænket, en dato tilbage i tiden. Omkostningen ved genanskaffelse/genproduktion vil ikke nødvendigvis være den samme på disse to tidspunkter. Desuden vil datoen også yde indflydelse på, hvor udviklet din rettighed er, og da du ønsker at fremskaffe omkostningerne for en rettighed på samme udviklingsstadie, er det vigtigt at have fastsat denne dato.

  2. Opgør omkostninger forbundet med udviklingen og vedligeholdelsen af rettigheden på denne dato som den pris, det i dag vil koste at købe/fremstille en lignende rettighed på samme udviklingsstadie, og som løser det samme problem, som den rettighed du ønsker at værdiansætte. Omkostningerne, der skal medtages i udregningen af genanskaffelsesprisen/genproduktionsprisen, kan fx bestå i lønninger til de FoU-medarbejdere der udvikler rettigheden, betaling til eksterne konsulenter, udgifter til opretholdelse og ansøgning af rettigheden, materialer samt andre omkostninger, der relaterer sig til rettigheden. Herudover skal inkluderes den del af de faste omkostninger, der skal tilskrives rettigheden - rettighedens overhead. Det er kun dig, der kender de præcise omkostningstyper, der er knyttet til din rettighed, og det er derfor vigtigt, at du, i samarbejde med relevante parter i din virksomhed, laver en udtømmende liste over de omkostninger, der er knyttet til den specifikke rettighed.

  3. Tilpas værdien til din specifikke situation. Omkostningsmetoden er mere brugbar i nogle industrier end i andre. Det skyldes, at der i nogle industrier er en stor andel af forskningsprojekter, der ikke udmønter sig i et konkret produkt. Det betyder, at de projekter, der fører til produkter, også skal dække omkostningerne for de forskningsprojekter, der ikke gør. Det tager omkostningsmetoden ikke automatisk højde for, og du må derfor overveje at justere resultatet, hvis du befinder dig i en sådan branche.  

    Har du fundet omkostningen ved at genproducere rettigheden, skal du også undersøge, hvorvidt der findes skattefordele ved en sådan produktion. Det afhænger bl.a. af den geografiske beliggenhed af den FoU-afdeling, der skal genproducere aktivet. Den økonomiske besparelse skal fratrækkes omkostningen. Vær opmærksom på, hvorvidt denne besparelse gælder for alle virksomheder, eller om den er specifik for din virksomhed. Dette gælder ikke ved genanskaffelse af rettigheden.

    Der kan også være andre faktorer, der gør, at en justering af værdien bør overvejes. Disse kaldes forældelsesfaktorer og dækker alle former for faktorer, der gør, at din rettighed er mindre værd end den nye rettighed, der vil blive genproduceret eller genanskaffet. Denne nye rettighed er måske teknisk overlegen ifht. den rettighed, du ønsker at værdiansætte, og derfor bør værdien af din rettighed sættes lavere end denne. Denne nye rettighed vil også typisk have en længere levetid, end den du ønsker at værdiansætte, derfor skal du også justere for dette. Du skal justere for alle forældelsesfaktorer af denne slags, så den fundne værdi justeres på en måde, så den nu beskriver dine rettigheder bedst muligt.


Tilbage